Home > English > Resources > Video resources > Doing fieldwork in social sciences

#06 - Trình diễn giới nơi nhóm nam đồng tính ở Thành phố Hồ Chí Minh (Phù Khải Hùng)

Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội

Performances Gay dans un groupe de Hồ Chí Minh Ville : la position d’« Insider » / Phù Khải Hùng (SISS)
Gay Gender Performances in Hồ Chí Minh City : the Insider’s Perspective / Phù Khải Hùng (SISS)

 

Xem video Logo Youtube

 

Tại Việt Nam, các nhóm tình dục thiểu số LGBTQ+ vẫn còn chịu nhiều sự kỳ thị xã hội do tập quán tình dục khác biệt với các định chuẩn văn hóa. Do đó, ẩn danh cao là đặc tính phổ quát của cộng đồng này. Ở TP.HCM, trong các diễn ngôn về văn hóa đô thị, các cộng đồng tính dục này dường như có vẻ “dễ thở” qua rất nhiều các hoạt động “mở” từ các tổ chức NGO hoặc NPO như các hội thảo, diễu hành, workshops, talkshows,… ; tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Trong trải nghiệm khiêm tốn của chúng tôi với cộng đồng từ năm 1998 liên tục cho đến nay cho các đề tài, chúng tôi nhận định lực lượng những người trong cộng đồng không muốn lộ diện bản dạng tình dục của họ không phải là con số nhỏ. Bên cạnh việc không thể có một sự thống kê nhân khẩu học chính xác, việc tiếp cận các khách thể trong cộng đồng này để thu thập dữ liệu cần có những kỹ thuật đặc thù và kỹ năng của nhà nghiên cứu.
Trong khuôn khổ của tham luận, chúng tôi chọn nghiên cứu về sự trình diễn giới ở nhóm nam đồng tính địa bàn TPHCM để chia sẻ về các cách thức mà chúng tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu này : từ quy trình lên ý tưởng nghiên cứu, tiếp cận và triển khai các công tác nghiên cứu thực địa, cách thu thập dữ liệu, mã hóa thông tin thông tín viên,… Đồng thời, đưa ra lý giải (cũng có thể xem là một tranh biện) vì sao mà loại hình định tính lại phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi hơn so với phương thức định lượng. Bên cạnh đó, nhìn nhận các khuyết điểm khách quan trong nghiên cứu của mình.

“Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội” là một hội thảo phương pháp luận do Emmanuelle PEYVEL tổ chức với sự hỗ trợ của IRASEC, Đại học Văn Lang, Đại học Sư phạm, Đại học Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) và Trung tâm Kiến trúc và Nghiên cứu (ARC).
Ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2021 - Trường Đại học Văn Lang

Tải xuống chương trình.

Logos organisateurs