Accueil > Français > Ressources > Ressources vidéos > Faire du terrain en sciences sociales

#02 - Nghiên cứu làng xã Việt Nam (Trần Văn Quyến)

Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội

Studying Vietnamese Villages : Field Investigation, Digitization and Future Research Prospects / Trần Văn Quyến (Thang Long University)

Recherche sur les villages vietnamiens : enquête sur le terrain, numérisation et perspectives de recherche dans l’avenir / Trần Văn Quyến (Thang Long University)

 

Xem video Logo Youtube

 

Trong nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam, nhóm tài liệu được lưu giữ tại các làng xã có vai trò quan trọng và giá trị học thuật để bổ sung, làm sáng tỏ cho các ghi chép trong chính sử. Nguồn tư liệu tại địa phương, làng xã có số lượng lớn rất lớn, nhất là nguồn tư liệu Hán Nôm và phần lớn là tư liệu gốc, đương đại. trải dài theo chiều lịch đại. Khai thác nguồn tư liệu từ điều tra thực ở địa phương góp phần thúc đẩy phát triển nghiên cứu về Việt Nam học, dân tộc học, lịch sử, văn hóa... làm rõ lịch sử kinh tế xã hội và sự quản trị địa phương trong cái nhìn khu vực học và từ nhiều quan điểm, phương pháp liên ngành. Trong tình hình thời tiết và bảo quản của Việt Nam cùng với tác động của các yếu tố chủ quan khác, nguồn tư liệu địa phương ngày càng bị mất và bị hủy hoại rất nhanh. Chính vì thế công việc sưu tập số hóa nguồn dữ liệu này đang đặt ra cấp bách, cần phải được thúc đẩy, kết nối hơn nữa trong thời gian tới.
Từ thực tế làm việc trong khoảng 10 năm cùng với các nhóm nghiên cứu về làng xã Việt Nam, tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, phương pháp sưu tập và số hóa nguồn tư liệu làng xã nhất là nguồn tư liệu Hán Nôm. Đồng thời thảo luận về việc dữ liệu hóa, bản đồ hóa và công bố nguồn dữ liệu làng xã trong bối cảnh cách mạng số, cách mạng công nghệ trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn.
—  

“Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội” là một hội thảo phương pháp luận do Emmanuelle PEYVEL tổ chức với sự hỗ trợ của IRASEC, Đại học Văn Lang, Đại học Sư phạm, Đại học Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) và Trung tâm Kiến trúc và Nghiên cứu (ARC).
Ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2021 - Trường Đại học Văn Lang

Tải xuống chương trình.

Logos organisateurs